Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Nowy Świat
Powrót Hierarchii
Służebnicy Świata
Filozofia Ezoterycz.
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Duchowa Hierarchia i Nowy Porządek Świata

Ludzie zostali doprowadzeni do masowego odchodzenia od Kosciołów, poniewaz Koscioły przedstawiają obraz Chrystusa niemożliwy dziś do przyjęcia dla większości myślących ludzi jako jedynego Syna Bożego, poświęconego przez swego kochającego Ojca, aby zbawić ludzkość od skutków jej grzechów; jako krwawej ofiary wprost że starego i przestarzałego prawa żydowskiego; jako jedynego, który objawia naturę Boga raz na zawsze, której obrazu nie da się powiększyć ani poszerzyć w miarę, jak wzrasta świadomość samego człowieka i jego zdolność do przyjęcia innych objawień owej boskiej natury; i jako czekającego w jakimś mitycznym, nieciekawym niebie aż do końca świata, kiedy powróci w nimbie chwały przy dzwięku trąb anielskich i zstępując z obłoków obejmie swe królewskie dziedzictwo.

Większość myślących ludzi odrzuciła dziś ten obraz, ale pozostała bez odpowiedzi na pytanie o sens życia i ewolucję, bez jakiegoś jasnego pojęcia co do dalszej drogi, a także bez mocnej wiary w fakt istnienia Boga czy w jego stały kontakt z ludzkościa i w jego miłość do niej. Pogląd wysuwany przez ezoterykę jest z pewnością bardziej racjonalny, łatwiejszym do przyjęcia i bardziej zgodny z wiedzą współczesnego człowieka na temat historii, nauk i religii innych niż chrześcijaństwo.

Ezoterykę można okreslić jako filozofię procesu ewolucyjnego dokonującego się zarówno w człowieku, jak i niższych krolestwach przyrody. Nie jest ona wyłącznie sztuką ani nauką; nie jest religią, ale zawiera w sobie jakąs cząstkę każdej z tych dziedzin. Jest to wiedza o nagromadzonej mądrości wieków, ale w zastosowaniu do naszego codziennego życia raczej dynamiczna niż akademicka. Przedstawia ona systematyczny, obszerny opis energetycznej struktury Wszechświata i miejsca człowieka we Wszechświecie. Opisuje także siły i wpływy, które kryją się za światem zjawisk. Jest to także proces uświadamiania sobie i stopniowego opanowywania tych sił.

Coraz większa liczba ludzi nie zadowala się już przyjęciem czysto materialnej wizji świata, skoro całe jej doświadczenie wskazuje na coś przeciwnego. Wszak skutki wyższych stanów świadomości i panowania nad materią, były i są na wielu płaszczyznach i poziomach demonstrowane przez wielkich joginów poczynając od Indii, na Uri Gellerze kończąc.

Rośnie wciąż zainteresowanie wschodnią filozofią i religią, reinkarnacją czyli prawem odradzania się, władzą umysłu nad materią, eterycznymi planami materii, których istnienia dowodzi dzieło Wilhelma Reicha i fotografia kirlianowska, także homeopatią, akupunkturą, uzdrawianiem duchowym i radiestezją. Wszystko to jest bezpośrednim dowodem naszej wzrastającej świadomości istnienia tych poziomów i wiedzy, które są ponad ciałem fizycznym i umysłem konkretnym. Jest to cześć wielkiej przemiany świadomości, która dokonuje się wszędzie i bezpośredni skutek naszego przekonania, że stary styl myslenia i odczuwania nie wystarcza już, by wyrazić wzrastającą świadomość rzeczywistości. Tak przejawia się nasza gotowość na przyjęcie nowego objawienia.

Nie ma wątpliwości, że nastepuje nowe, duchowe przebudzenie, które ma miejsce wszędzie, a które musi w końcu doprowadzić do ery ogólnoświatowego braterstwa, motywu przewodniego nadchodzacej epoki Wodnika. To, co dzieje się teraz jest wynikiem działania wewnętrznych sił wywołujących wielkie zmiany w ludzkim myśleniu i świadomości. Skutkiem tego bedzie całkowita przebudowa światowych instytucji i struktur społecznych, które nie odpowiadają już współczesnym potrzebom człowieka.

Na całym świecie pojawiają się nowe postawy wobec rzeczywistości i zaczynają zarysowywać się nowe wartości, które powinny rządzić naszym życiem w nadchodzącej epoce. Będzie to wymagało reorganizacji naszych systemów politycznych, ekonomicznych i finansowych w bardziej racjonalnym i słusznym kierunku.

W dziedzinie ekonomiki za najważniejsze uznać należy spełnienie zasady dzielenia się światową produkcją. Zniweluje ona przepaść, jaka istnieje obecnie między poziomem życia na Zachodzie a wielką czeęcią Trzeciego świata. Stworzy sytuację bardziej wyrownaną i bardziej stabilną. Bezpośrednim skutkiem wzrastającego uświadomienia tej potrzeby jest wzmożona troska o upośledzone ekonomicznie społecznosci świata i nasilajacą się determinację tychże społeczności, w celu poprawienia swojej sytuacji.

Niezbedne przemiany w dziedzinie finansów muszą spowodować ów sprawiedliwszy podział zasobów świata. Powinna wejść w życie bardziej wysublimowana forma handlu wymiennego, oparta na wartości uzgodnionej dla produkcji każdego kraju. Winna ona zastąpić system obecny, w którym kraje produkujące głównie dobra naturalne są pokrzywdzone w procesie podziału tych dóbr. Taki system otworzyłby drogę dla zdrowszych stosunków ekonomicznych między krajami o różnych stopniach rozwoju.

Wkrótce da się zauważyć, jak wszystkie obecne systemy polityczne znajdą się na różnych etapach przemijania. Nie będą się wykluczać wzajemnie tak, jak to wygląda obecnie. Doprowadzi to do pełniejszej harmonii w świecie.
Wzrastające obecnie zainteresowanie problematyką środowiska i ekologii widzieć można jako logiczny wynik pojawiającej się stopniowo świadomości, że ludzkość nie jest wydzielona częścia planety, lecz integralną czescią wiekszej całości, która zawiera w sobie wszystkie królestwa przyrody.

Dla wielu dzisiejszych ludzi ta świadomość dotyczy rownież uznawania wyższych stanów świadomości osiąganych przez tych, którzy stanowią ksztaltujące się królestwo duchowe - mistrzów i wtajemniczonych świata. Ich istnienie ujawnione zostało po raz pierwszy w czasach nowożytnych przez H. P. Bławacką, już w 1875 roku współzalożycielkę Towarzystwa Teozoficznego. Bardziej szczegółowe wiadomości na temat mistrzów i ich pracy podane zostały przez Alice A. Bailey między 1919 a 1949 rokiem. W swojej książce *The Externalisation of Hierarchy* ("Fizyczne ujawnienie się Hierarchii") oznajmiła, że zaplanowany jest powrót tej grupy ludzi oświeconych do pracy i działalności na planie fizycznym, "który to powrót, jak sądzę, już się rozpoczął"(B.C.)

Jest rzeczą oczywistą, że od czasu swych prymitywnych początków człowiek dokonał wielkiego postępu. Każda kultura i cywilizacja widziała, jak ludzkość posuwa się o krok dalej w realizacji swojego potencjału. Wielu wierzy, że ten ewolucyjny proces przez tysiąclecia kierowany był zgodnie z Planem przez owych wyżej rozwiniętych ludzi, znanych ezoterykom jako Duchowa Hierarchia Mistrzów. Historię rodzaju ludzkiego widzieć można jako odpowiedź na idee wysyłane przez nich kolejno na świat po to, by spowodować postęp w wiedzy i mądrości. Wyrazem tych idei są: twórczość artystyczna, nauka, polityka i religia.

Wszystkie wielkie religie ukazują ludzkości idee dalszego objawienia, które dane jej będzie przez przyszłego nauczyciela czy tez awatara. Chrześcijanie spodziewają się powrotu Chrystusa, buddyści oczekują przyjścia drugiego Buddy, Pana Maitrei, podczas gdy muzułmanie czekają na przyjście imama Mahdiego, hinduisci - Bodhisattwy czy Kriszny, a Żydzi - Mesjasza. Każdy z nich oczekuje tego, który nadchodzi, który objawi nowe prawdy i poprowadzi w przyszłość

Ezoterycy znaja ich wszystkich jako jedną istotę, Nauczyciela świata, najwyższą głowę Duchowej Hierarchii Mistrzów, i oczekują jego bliskiego powrotu właśnie teraz, gdy wkraczamy w erę Wodnika.

W kazdej epoce przybywali z tego duchowego ośrodka Hierarchii nauczyciele, aby umożliwić ludzkości dokonanie kolejnego kroku na drodze ewolucji. Znamy ich między innymi jako Herkulesa, Hermesa, Ramę, Mitrę, Vyase, Sankaracharię, Krisznę, Buddę i Chrystusa. Wszyscy byli w swoim czasie ludzmi doskonałymi, wszyscy - synami ludzi, którzy stali się synami Boga za to, że objawili swą wrodzoną boskość.

Są oni strażnikami Planu ewolucji ludzkości i królestwa przyrody. Plan ten wypełnia się za sprawą ezoterycznej hierarchii mistrzów, którzy stoją za wszystkimi światowymi wydarzeniami i stanowią niewidzialne (ponieważ nieznane) kierownictwo planety. Mistrzowie mądrości są tymi członkami rodziny ludzkiej, którzy wyprzedzili nas na drodze ewolucji; którzy stali się doskonałymi idąc po tych samych stopniach, po których i my posuwamy się do przodu, i wzieli na siebie odpowiedzialność za doprowadzenie nas wszystkich do tego samego stopnia rozwoju. To oni (lub ich poprzednicy) kryją się za całym procesem ewolucyjnym, kierując człowiekiem i pomagając mu - dzięki stopniowemu poszerzaniu świadomości - ujawnić wrodzoną boskość i stać się, jak oni, istotą boską, doprowadzoną do doskonałości lub oświeconą.

Ezoteryczny proces znany jako wtajemniczenie jest naukową ścieżką wiodącą do tego doskonalenia, dzięki któremu człowiek jednoczy się w harmonii ze swym źrodłem. Ta ścieżka do doskonałości dzieli się na pięć ważnych etapów czy momentow kryzysu i napięcia. Skutkiem każdej inicjacji jest ogromne poszerzenie świadomości, które przynosi stale pogłębiającą się i coraz bardziej rozległą wizję i znajomość prawdziwej natury rzeczywistości.

Żaden mistrz piątego wtajemniczenia nie potrzebuje dalszych doświadczeń inkarnacyjnych na Ziemi. Jego decyzja pozostania na Ziemi nie wynika z osobistej karmy, ale z pragnienia by służyc Planowi.

Istnieje powód, by wierzyć, że wsród wielkich postaci ludzkiej historii bylo wielu (jeśli nie wszyscy) świadomych tego i wtajemniczonych któregoś stopnia, np.: Pitagoras, Sokrates i Platon; Szekspir, Dante i Bacon; Leonardo, Paracelsus i Mozart; Asoka, Benianim Franklin i Abraham Lincoln. W swoim życiu lub pismach wszyscy oni wykazują znajomość innych, wyższych poziomów świadomości. Wykazują pełną znajomość sensu symboli świata i jego wewnętrznej syntezy.

Hrabia St. Germain, tajemnicza postać, otwarcie uznawana za mistrza i adepta przez wszystkie dwory 18-wiecznej Europy, jest jednym z niewielu mistrzów mądrości, którzy żyli w świecie. W British Museum spoczywają obecnie listy od niektórych mistrzów, tych, którzy skrycie wspomagali utworzenie Towarzystwa Teozoficznego. Niektóre z nich pokazano w listopadzie 1975 roku dla uczczenia stulecia tego Towarzystwa.

Ogromna większość tych oświeconych ludzi żyje w odległych górach i niezamieszkałych rejonach świata, rzadko tylko kontaktując się ze światem i prowadząc swoją pracę drogą telepatyczną, poprzez uczniów.

W tradycji ezoterycznej Chrystus nie jest imieniem, lecz nazwą funkcji w Hierarchii. Sprawujący obecnie tę funkcję Maitreja zachowuje ją od 2.600 lat, swego czasu objawił się w Palestynie przez swojego ucznia Jezusa tajemnym sposobem przenikania świadomości - najczęściej stosowanym przy objawianiu się awatarów. Nigdy nie opuścił tego świata, lecz przez 2.000 lat czekał i planował nieodległą dziś przyszłość, ćwicząc swoich uczniów i przygotowując się do dzieła, które go oczekuje. Podał do wiadomości, że tym razem przybędzie we własnej osobie.

Copyright (c) 1998-2015 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org