Duchowa Hierarchia - SHARE International POLAND

SHARE International (polish edition)
Przejdź do treści

Duchowa Hierarchia

Duchowa Hierarchia
Mistrzowie Mądrości

Mistrzowie Mądrości są tymi członkami ludzkiej rodziny, którzy odbyli ewolucyjną podróż przed nami; którzy, doskonaląc się tymi samymi krokami, którymi my się posuwamy, przyjęli odpowiedzialność za poprowadzenie reszty z nas do tego samego osiągnięcia. Oni (lub ich poprzednicy) stali za całym procesem ewolucji, prowadząc i pomagając człowiekowi ujawnić jego wrodzoną Boskość poprzez stopniową ekspansję świadomości i stać się, tak jak oni, Boskimi, udoskonalonymi lub oświeconymi Istotami.

Pierwsze informacje w czasach nowożytnych o istnieniu Mistrzów zostały opublikowane przez H.P. Blavatsky, współzałożycielkę Towarzystwa Teozoficznego, w ostatniej ćwierci XIX wieku. Bardziej szczegółowy przekaz na temat Mistrzów i ich pracy został przekazany przez Alice A. Bailey w latach 1919-1949. W swojej książce The Externalisation of the Hierarchy ujawniła istnienie planowanego powrotu do pracy i działalności na planie fizycznym przez tę grupę oświeconych ludzi, proces, który już się rozpoczął.

Inicjacja

Ezoteryczny proces znany jako Inicjacja jest ścieżką do doskonałości, dzięki której człowiek staje się zjednoczony i jednością ze swoim Źródłem. Ta ścieżka doskonałości jest naznaczona pięcioma głównymi krokami lub punktami kryzysu i napięcia. Każda inicjacja skutkuje ogromną ekspansją świadomości, która przynosi coraz głębszą i bardziej inkluzywną wizję i wiedzę o prawdziwej naturze rzeczywistości. Żaden Mistrz piątej inicjacji nie potrzebuje dalszego doświadczenia inkarnacyjnego na Ziemi. Jego decyzja o pozostaniu na Ziemi jest uwarunkowana pragnieniem służenia Planowi, a nie osobistą karmą.

Istnieją powody, by sądzić, że wiele wielkich postaci w historii ludzkości było w pewnym stopniu świadomymi wtajemniczonymi, na przykład: Pitagoras, Sokrates i Platon; Szekspir, Dante i Bacon; Leonardo da Vinci, Paracelsus i Mozart; Asoka, Benjamin Franklin i Abraham Lincoln. Wszyscy oni wykazali się w swoim życiu lub pismach wiedzą o innych i wyższych poziomach świadomości, świadomością świata znaczeń i poczuciem wewnętrznej syntezy.

Tajemnicza postać Comte de St Germain, otwarcie uznana za Mistrza i Adepta przez wszystkie dwory XVIII-wiecznej Europy, jest jednym z niewielu Mistrzów Mądrości, którzy żyli na zewnątrz w codziennym świecie, ale listy od niektórych Mistrzów, tych, którzy przyczynili się do powstania Towarzystwa Teozoficznego, znajdują się obecnie w Muzeum Brytyjskim.

Zdecydowana większość tych oświeconych ludzi żyje w odległych górskich i pustynnych obszarach świata, rzadko kontaktując się ze światem i wykonując swoją pracę poprzez swoich uczniów za pomocą komunikacji telepatycznej.

Ponowne pojawienie się Mistrzów

W tym momencie historii świata, u zarania Ery Wodnika, Mistrzowie Mądrości są teraz gotowi powrócić, po raz pierwszy od niezliczonych tysięcy lat, do codziennego świata, aby zainaugurować Nową Erę Syntezy i Braterstwa. Wraz ze swoim przywódcą, Mistrzem wszystkich Mistrzów, Nauczycielem Świata, znanym na Zachodzie jako Chrystus, będą otwarcie kroczyć pośród nas i wprowadzać nas w doświadczenie Wodnika. Stoją teraz, czekając, aż podejmiemy, z własnej woli, potrzebne pierwsze kroki w kierunku jedności i współpracy. Następnie wyłonią się z Maitreją, Nauczycielem Świata na czele, a ich obecność na świecie stanie się faktem.

Ponowne pojawienie się Hierarchii Mistrzów jest procesem trwającym wiele lat. Nie jest to wydarzenie nagłe, ani nie odbywa się bez należytego przygotowania. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się w 1425 roku, od tego czasu wszystkie inne działania Hierarchii były postrzegane jako związane z tym bezprecedensowym i doniosłym wydarzeniem. Mistrzowie, którzy pracowali na wyższych płaszczyznach mentalnych przez tysiące lat, osiągnęli punkt w swoim własnym rozwoju ewolucyjnym, który wymaga, aby ponownie odtworzyli doświadczenie życiowe na płaszczyźnie fizycznej, tym razem w formacji grupowej. Jest to podstawowy powód planowanego i zbliżającego się ponownego pojawienia się.

Początek nowej Ery
przez Mistrza - za pośrednictwem Benjamina Creme'a

My, wasi Starsi Bracia, cierpliwie czekamy na odpowiedź ludzi, wiedząc, że zdecydowana większość ludzi, gdy pozna i zrozumie prawdziwą sytuację panującą obecnie na Ziemi, zgodzi się, że tylko radykalna zmiana może zapobiec nieszczęściu.

Jednym z problemów jest to, że przeciętny człowiek niewiele wie o ogromnych partykularnych interesach, które kontrolują sprawy ludzkie i które w większości działają przeciwko potrzebom i prawom niezliczonych milionów. W chwili obecnej 80 procent światowego bogactwa jest w posiadaniu niewielkiej liczby rodzin i instytucji. Duża część tego bogactwa jest statyczna, zainwestowana w posiadłości, statki, złoto, klejnoty i dzieła sztuki, przynosząc tym samym korzyści tylko nielicznym. Taka nierównowaga niweczy wysiłki rządów na całym świecie, zmierzające do stworzenia społeczeństw opartych na względnej sprawiedliwości społecznej.

Ta nierównowaga jest tak stara i tak zakorzeniona, że tylko herkulesowy wysiłek lub światowa katastrofa gospodarcza mogą zachwiać jej panowaniem. W obliczu tej sytuacji rządy nie są w stanie zarządzać sprawami swoich narodów, a jednocześnie konkurować z innymi o rynki. Nieuchronnym skutkiem tego jest powtarzający się chaos, niestabilność i chroniczny brak pieniędzy na podstawowe usługi i pomoc zagraniczną. Dlatego ubodzy na świecie nadal cierpią i w milczeniu modlą się o zmianę. Niektórzy, mniej milczący, przyłączają się do rosnącej liczby światowych grup terrorystycznych.

Jak zatem przerwać to błędne koło odziedziczonego bogactwa, stagnacji i rewolucyjnej nienawiści i przemocy?

Maitreja, po swoim pojawieniu się, zajmie się tym problemem i pokaże jego mechanizm i negatywny wpływ na wszystkie aspekty życia, narodowe i międzynarodowe. Pokaże, że tylko sprawiedliwy i uczciwy podział światowego bogactwa pozwoli osiągnąć pokój, którego wszyscy pragną. Że tylko dzielenie się stworzy zaufanie, które umożliwia taki podział. Ludzie nie mają alternatywy: wszystkie inne sposoby zostały wypróbowane i zawiodły - a piasek się wyczerpał.

Tak będzie mówił Wielki Pan. W ten sposób podniesie On świadomość ludzi i pomoże im zrozumieć przyczyny ich trudnej sytuacji. On pokaże, że taki brak równowagi jest nie do zaakceptowania w świecie, który jest tak współzależny i stoi przed tak wieloma niebezpiecznymi problemami. Że tylko racjonalna transformacja naszych obecnie zanikających struktur pozwoli ludziom wyruszyć w przyszłość i zbudować cywilizację godną tego miana.

Kiedy ludzie usłyszą Jego słowa, podzielą się na trzy grupy: jedna z nich, z pełnym sercem, odpowie na Jego myśli i odpowie na Jego apel o zaangażowanie. Jedna utworzy blokadę sprzeciwu i zniewagi. Trzecia, mniejsza liczba, będzie siedziała z boku, z niepokojem.

Stopniowo stanie się oczywiste, że zmiana musi być wypróbowana, przynajmniej, i pewne eksperymenty zostaną podjęte. To przekona wielu o wykonalności dzielenia się i doprowadzi do Dnia Deklaracji, sygnału, że rozpoczął się Nowy Czas.

Słowa "ludzie" i "człowiek" są używane w artykułach Mistrza jako ogólne terminy oznaczające rodzaj ludzki.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mistrzowie,  tworzący Hierarchię Duchową, są strażnikami bożego Planu na naszej  planecie. Pracują w ukryciu poprzez swoich uczniów we wszystkich sferach  ludzkiego działania, inspirując w ten sposób największe osiągnięcia  człowieka w historii ludzkości. Mistrzowie prowadzą i uczą, ale to  ludzkość sama, odpowiadając z własnej nieprzymuszonej woli, tworzy nowe  cywilizacje.
Główną  rolą Hierarchii jest rozwijanie samoświadomości we wszystkich istotach i  świadomości w niższych królestwach przyrody. Bycie wzorem dla ludzkości  i przekazywanie woli logosu planetarnego. Mistrzowie przygotowują swych  uczniów do wtajemniczenia i zapewniają im dziedzinę, w której mają  służyć. Chronią nas też od nadmiaru inwolucyjnych sił kosmicznych.
Przez   cały czas przekazują światu różnorodne energie. Są strażnikami tych  energii. Przez naukowe ich  zastosowanie powodują zmiany w ewolucji  świata. Reagujemy na nie dobrze lub żle, a  nasze cywilizacje i nasze  życie są pod każdym względem wynikiem tej reakcji.  Energie te czynią  nas tym, czym jesteśmy. Kreują nowy świat, kształtują epokę  Wodnika. Obecnie pojmujemy je intuicyjnie. Nasze reakcje wskazują na to,   że znajdujemy się na drodze ku strukturom nowej cywilizacji, która   ukaże nadchodzaca epoka i którą właśnie budujemy.
Zawsze  gdy ludzkość zbliża się do wielkiego przełomu, Duchowa Hierarchia  wysyła nauczyciela, aby wskazał jej drogę. Kriszna, Budda i Maitreja to  tylko jedni z wielu wielkich duchowych wysłanników. Obecnie, w tych  ciężkich czasach, po raz pierwszy od niezliczonych tysiącleci mistrzowie  powracają na Ziemię wraz z "mistrzem wszystkich mistrzów", głową  Duchowej Hierarchii, Maitreją. Odpowiedzią ludzkości na te niezwykłej  miary pomoc będzie stworzenie nowej cywilizacji.


Copyright (c) SHARE International Polska | kontakt@sharepl.org
Wróć do spisu treści